Image

Rich Text

Кликни върху поредния ден от календара, за да откриеш неговата изненада

Share

СПОДЕЛИ КАЛЕНДАРА С ПРИЯТЕЛИ

Image

Official Rules

Copyright 2018 [Mömax България]


 ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Организатор на Играта "Коледен календар" е Мьомакс България ООД, ЕИК:200197304 („Организатор“), със седалище и адрес на управление: бул. “Сливница” No:441,София. Изпълнител на Томболата е ”Експлора България” ООД с ЕИК: 203745135 (“Изпълнител”).
Участието в Томболата не е обвързано с покупка или услуга на Организатора.


Предмет на играта.
1.Организаторът предоставя възможност на участниците в играта да се възползват от специални предложения или да спечелят награди, чрез участието си в игра и при спазване на настоящите Правила за участие (“Правила”).


Участници в томболата.
2. Участици в томболата могат да бъдат всички пълнолетни физически лица.
3. Участници в томболата не могат да бъдат служителите или управителите на Организатора и Изпълнителя, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора и Изпълнителя юридически лица по смисъла на Търговския закон.
4. Всеки, които е изпълнили условията за участие в посочения период, ще бъде включен автоматично в играта. В случай, че някой не е съгласен с настоящите Правила, същият следва да не участва в играта.


Механизъм за участие.
5. Всеки желаещ да се включи в играта е необходимо да се съгласи с условията изложени в тези Правила. 
6. За да се включи в играта, участникът е необходимо да влезе в специално създадената за целта на играта страница. Чрез клик да отвори дневната изненада. При специално предложение, участникът може да се възполва от него, като последва подадената връзка. При предложение за участие в томбола за награда, участникът може да се запише за участие, като попълни приложената форма. Всяко предложение важи само за конкретната дата от календара. Победителите от томболите с награди се обявяват на страницата на играта в деня, след провеждането на томболата. От всяка томбола ще бъде избран по един победител. 


Период на провеждане на играта.
7. Играта се провежда в периода от 01.12.2018 г. до 16.12.2018 г. в 23:59 часа.


Награди. Условия.
8. Печелившият участник няма право да иска замяна на наградата с друга подобна или да получи паричната й равностойност.
9. Награди – участниците ще могат да спечелят предметни награди и ваучери за покупка в магазините на Организатора. 
10. Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специален софтуер, в присъствието на 3 (трима) служители на Организатора, като за целта се съставя и Протокол. Победителите от томболите с награди се обявяват на страницата на играта в деня, след провеждането на томболата.
11. Наградите се изпращат по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в мини-играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.


Лични данни
12. Правата на всички Участници в Играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в томбола с награди, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата томбола - за доставяне на спечелената награда, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
13. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) за цели свързани с играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.
14. Организаторът на томболата се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.


Други условия.
15. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Томболата поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на връзката в интернет и др.)
16. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод томболата, но ще се стреми да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
17. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, нито отговаря за качеството на наградата и свързани с томболата услуги.
18. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им тук.
19. Организаторът има неотменимото право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Общите условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
20. Участникът, спечелил от томболата, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора, в качеството му на победител.
21. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
22. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Томбола и по време на усвояване на наградата.
23. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства.
24. Организаторът на томболата си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната томбола.Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.