Logo

Rich Text

Регистрацията на кодове приключи!

Благодарим ви!

Image

Official Rules

Copyright 2017 [MÖMAX BULGARIA]

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1 Играта се организира и провежда от Мьомакс България ООД със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул. Европа №441, ЕИК 175132390, тел. 0700 188 (“Организатор”).


1.2. С участието си в тази играта участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4.


1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на уебстраницата за попълване на регистрационната форма.


1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната на www.moemax.bg.


2. МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Играта се организира с маркетингова цел, за популяризиране на марката „Mömax”.


3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта започва официално на 27.03.2019 г. и ще продължи до 07.04.2019 г. до 23:59 часа.
3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България, във всички магазини на „Mömax” и на уебстраницата на Организатора www.moemax.bg


4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице с местоживеене в България. В играта нямат право да участват служители на Мьомакс България ООД , както и членовете на техните семейства.


5. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Участието на първото ниво в Играта е обвързано с посещение на някой от магазините на „Mömax” в България.
5.2. На второ ниво участникът трябва да вземе талон от касата или от гише "Информация".

5.3. На трето ниво участникът трябва да регистрира получения уникален код в регистрационна форма, която се намира на уебсайта на Организатора www.moemax.bg.
5.4. С регистрацията си Участникът получава възможността да участва в томболата за обявените награди.


6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1 За участие в играта за спечелване на награди, посочени в т. 7, е необходимо в периода 27.03.2019 до 07.04.2019г до 23:59 часа да бъдат следвани следните стъпки:
6.2 Стъпка 1: Да се посети някой от магазините на „Mömax” (гр. София бул. Европа 441; гр. София бул.Скопие 6; гр. Стара Загора бул. Патриарх Евтимий 50; гр. Варна бул. Владислав Варненчик 277а);
6.3 Стъпка 2: Участникът получава талон за участие на касата или на гише "Информация"

6.5. Стъпка 4:За да се включи в тегленето на наградите, посочени в т.7, е необходимо да попълни формата за участие и да регистрира получения код на уебсайта на Организатора www.moemax.bg.

6.6.1 Участникът има право с един имейл адрес да регистрира един уникален код.

6.6. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип и обявени на 09.04.2019г на уебстраницата на Организатора. 


7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 Наградите са 

- 1 брой комплект спално бельо от 4 части;

- 1 брой комплект спално бельо от 3 части;

- 1 брой халат за баня, бежов, размер L/XL;

- 1 брой настолна лампа;

- 1 брой сет за подправки;

- 1 брой сет тенджери от 5 части;

- 1 брой картина;

- 1 брой сет кутии за съхранение от 4 части;

- 4 броя табуретка куб;

- 2 броя помощна маса;

- 1 брой комплект мивка + смесител;


8.1. Право на участие в разпределението на наградата имат само регистрирани по реда на т.5 от Официалните правила участници.
8.2. В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законния му представител (родител, попечител/настойник).
8.3. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.
8.4. Победителите се избрани на лотариен принцип чрез автоматичeн инструмент. Победителите ще бъдат оповестени публично на уебстраницата на Организатора и на фен-страницата на Организатора във социалната мрежа Фейсбук в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсен от Организатора, чрез подадения от участника e-mail адрес и телефон , за получаване на Наградата.
8.5. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.
8.6. Награда, непотърсена в срок от 2 (две) седмици след края на играта и обявяването на печелившия, автоматично се разпределя на лотариен принцип сред останалите участници в играта, регистрирани по реда на т. 5 от Официалните правила. Участниците в играта, спечелили награда и непотърсили я в срок, посочен в т.8.6 губят правото да участват в допълнителното разпределение на непотърсените награди.


9. ОТГОВОРНОСТ
9.1. Участието на всеки Участник във Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта.
9.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.
9.3. Организаторът не отговаря (-) в случай че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившия Участник и/или негов представител да може да получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила; и (-) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.
9.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.
9.5. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата.
9.6. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, или не са изпълнени всички необходими стъпки, съгласно настоящите Правила, се считат за невалидни.
9.7. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата.
9.8. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта уебстраницата на Мьомакс България ООД www.moemax.bg
9.9. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на уебстраницата на Мьомакс България ООД www.moemax.bg. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в Интернет.


10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането на участието си в Играта ще се счита, че Участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за маркетингови цели на Мьомакс България ООД. Базата данни за всички участници ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД.


11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.


12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
12.1. С изпращането на заявление за участие в играта от Участникът се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
12.2. С приемането на Наградата печелившите Участници се съгласяват да бъдат оповестявани, снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора, без да получават допълнително възнаграждение за това.
12.3. Настоящите Официални правила влизат в сила от 23.11.2017 г.